66 10 10 00 - Vi sitter klare til å hjelpe

Kontantkjøpsbetingelser

KONTANTKJØPSBETINGELSER 2020 FORBRUKER

 

§ 1 Virkeområde
De følgende kontantkjøpsbetingelser gjelder for kjøp av produktene angitt på forsiden (heretter produkter). Betingelsene kan kun endres ved skriftlig avtale mellom Thorn Norge AS (heretter kalt Thorn) og kjøper, med mindre annet følger nedenfor.

 

§ 2 Avtaleinngåelse
Kjøper skal ved hvert kjøp akseptere kontantkjøpsbetingelsene. Kjøper plikter til å lese grundig igjennom betingelsene, og gjøre seg bekjent med de forpliktelser og rettigheter vilkårene gir. Kjøper får en kopi av vilkårene sammen med en bekreftelse av bestillingen pr. e-post. Hos Thorn kan kontantkjøpsavtaler med barn og unge under 18 år kun inngås av foreldre, eller andre som lovlig kan handle på vegne av barnet eller den unge. Thorn forbeholder seg retten til og annullere kjøpers ordre som følge av trykkfeil, tekniske problemer, leveringssvikt og lignende situasjoner. Thorn tar forbehold for tastefeil, prisfeil, moms- og avgiftsendringer, utsolgte/utgåtte varer og leveringssvikt fra Thorn sine leverandører.

 

§ 3 Eiendomsrett
Kjøper besitter eiendomsretten til produktene fra leveringstidspunkt, herunder alle tilbehørsdeler, m.v. som måtte tilføyes, eller erstatte dele av produktene under kontantkjøpsavtalens løpetid. Kjøper er berettiget til å råde rettslig over produktene, tilbehør, mv. fra leveringstidspunkt. Thorn har ikke pant i produktene.

 

§ 4 Betalingsbetingelser
Kjøper er pliktig til å betale det på forsiden angitte beløp til Thorn. Kjøper skal betale beløpet kontant ved levering, eller ved bankoverførsel til Thorn innen levering skjer.

 

§ 5 Levering og risiko
Thorn leverer til adresser på Norges fastland. Levering skjer til adressen angitt i kontantkjøpsavtalen. Thorn kontakter kunden for å avtale en leveringsdag. Kjøper vil bli kontaktet pr. e-post eller telefon dersom leveringsdatoen ikke kan overholdes. Ved levering av produkter skal kjøper straks undersøke disse og ved feil eller mangler reklamere til Thorn innen rimelig tid etter at kjøper oppdaget, eller burde ha oppdaget mangelen. Motsetter kjøper seg levering, ved eksempel ikke å møte opp, er Thorn berettiget til å kreve erstatning for sitt økonomiske tap etter Forbrukerkjøpsloven § 46 og alminnelige erstatningsrettslige prinsipper.
Etter levering ligger ansvar og risiko for produktene alene hos kjøper.

Levering: Enhver skade som måtte oppstå på produkter, bygninger og installasjoner som følge av kjøpers installasjon/utpakking av produkt, er kjøpers ansvar og risiko.

 

§ 6 Kjøpers ansvar
Utover kjøpers betalingsforpliktelser har kjøper følgende ansvar:

A. Underretning
Kjøper skal underrette Thorn om eventuelle feil og mangler ved produkter innen rimelig tid etter manglene er eller burde vært oppdaget av kjøper.

B. Betaling av transport
Thorn betaler for levering til adresser til Norges fastland, og kjøper betaler for transport av produkter utenfor dette området.

§ 7 Selgers ansvar
Dersom produktene har mangel kan kjøper etter omstendighetene kreve retting av feilen, omlevering, prisavslag, erstatning eller at kjøpet heves. Mangelen må foreligge ved levering. Melding om mangler ved produktene må overbringes muntlig eller skriftlig innen rimelig tid etter at kjøper oppdaget eller burde ha oppdaget mangelen. Kjøper har likevel alltid minst to måneders reklamasjonsfrist, regnet fra tidspunktet mangelen ble oppdaget. Retten til å reklamere gjelder i to år etter levering, eller fem år dersom produktet er ment å vare vesentlig lengre enn to år. Retten til reklamasjon kommer i tillegg til Angreretten etter § 8.
A. Retting
Thorn er forpliktet til å sørge for retting av mangelen, hvis det dreier seg om en opprinnelig mangel ved produktet som medfører at produktet på tidspunktet for levering ikke var funksjonsdyktig eller intakt.
For at Thorn skal være forpliktet til å foreta retting må reklamasjon skje innenfor reklamasjonsfristen etter § 7, eller eventuelt innenfor produktets garantiperiode. Batterier og nettdeler anses som slitasjedeler med en begrenset levetid. Retting av forhold som skyldes kundens behandling, herunder uaktsomhet eller feilaktig behandling, hærverk, naturskade, nettverksfeil, batterier eller annet forbruksmateriale, eventuelt til fjernbetjeninger m.v. er ikke omfattet av Thorn sin forpliktelse til retting.

 

§ 8 Angrerett
Kunden som kjøper produktene ved fjernsalg (f.eks. over telefon eller internett), eller utenfor fast utsalgssted, og som er forbrukere, kan angre kjøpsavtalen jf. Angrerettloven § 11. Fristen for å angre er 14 kalenderdager, og fristen begynner å løpe fra leveringstidspunktet. Ønsker kjøper å angre, skal dette meddeles Thorn skriftlig eller muntlig innen fristens utløp.

Kjøper oppfordres til å benytte standard skjema som følger med varene, eller lastes ned skjema fra www.thorn.no.

Kjøper har også mulighet til å benytte angreretten ved å ringe Thorn på telefon 21610000.

Dersom melding gis skriftlig, anses fristen overholdt om meldingen er avsendt innen fristens utløp.

Thorn plikter å tilbakebetale det kjøperen har betalt, samt eventuelt et beløp til dekning av returkostnader, senest 14 dager fra den dagen melding om bruk av angreretten er mottatt. Kjøperen kan holde varen tilbake inntil han eller hun har mottatt tilbakebetaling og eventuelt et beløp tilsvarende returkostnader fra Thorn. Når kjøper har mottatt det Thorn skal betale, skal kjøper sende eller levere varen til selger innen rimelig tid.

Produktene skal leveres tilbake i vesentlig samme stand og mengde som kunden mottok dem. Kunden hefter for eventuell reduksjon av varens verdi, som følge av annen bruk enn hva varen er ment å brukes til. Hvis tilbehør, software, eller hygienemessige produkter, er tatt i bruk (eks. brutt forsegling), kan denne varen ikke refunderes. Kunden skal da betale et beløp som tilsvarer dette produktet/tilbehøret. Angreretten gjelder dog kun inntil avtalen er blitt gjennomført av begge parter

 

§ 9 Persondata og videresending av personopplysninger
Det henvises til Thorn sin til enhver tid gjeldende personvernspolitikk – se her: http://www.thorn.no/personvernspolitikk.aspx

 

§ 10 Markedsføring
E-postadressen, som Thorn har mottatt i forbindelse med kjøpers bestilling hos Thorn, kan benyttes av Thorn til å markedsføre egne tilsvarende produkter eller tjenesteytelser til kjøper via elektronisk post.
Kjøper mottar kun nyhetsbrev pr. e-post når kjøper har avkrysset feltet "ja takk" under et kjøp på vei mot kassen eller utfylt et tilmeldingsformular. Nyhetsbrevet mottas 4-6 ganger i måneden, inneholder de beste og mest aktuelle tilbud, tips til hverdagen, konkurranser og inspirasjon, og ny kunnskap om varene.
Ved begge ovennevnte situasjoner kan kjøper frabe seg å motta flere henvendelser ved å kontakte Thorn, eller ved å avmelde henvendelsene via linken i e-posten..

 

§ 11 Klagehåntering
Kunden har mulighet for å få behandlet en klage ved skriftlig henvendelse til Thorn via mail klager@thorn.no eller til Forbrukertilsynet.
Europakommisjonens online klageportal kan også brukes til å legge inn en klage. Dette er spesielt relevant hvis du er bosatt i et annet EU-land.
Klagen skal leveres inn her: http://ec.europa.eu/odr. Referer til klager@thorn.no i forbindelse med klagen din.
Forbrukertilsynet (Sandakerveien 138, 0484 Oslo) og Finanstilsynet (Postboks 1187 Sentrum, 0107 Oslo) fører tilsyn med Thorn sin virksomhet, som hovedsakelig består av tilbud om kontantlån, og/eller salg av produkter på kreditt. Rettsforholdet avgjøres etter norsk rett.