66 10 10 00 - Vi sitter klare til å hjelpe

Kredittkjøpsbetingelser

KREDITTKJØPSBETINGELSER 2020 FORBRUKER

 

§ 1 Virkeområde
De følgende kredittkjøpsbetingelser er en del av kredittavtalen som gjelder de angitte produkter på forsiden (heretter produkter). Videre utgjør Standardiserte europeiske opplysninger om forbrukerkreditt (SEF) og nedbetalingsplanen en integrert del av avtalegrunnlaget mellom Kunden og Thorn Norge AS (heretter kalt Thorn).
Betingelsene kan kun endres ved skriftlig avtale mellom Thorn og Kunden, med mindre annet følger nedenfor.
Kunden er gjenstand for alminnelig kredittsjekk, forutsatt Kundens samtykke, jf. § 12. Thorn forbeholder seg retten til å avslå og begrense kredittbeløpet på bakgrunn av kredittsjekken.

 

§ 2 Eiendomsrett
Kunden besitter eiendomsretten til produktene fra leveringsdagen, herunder alle tilbehørsdeler, mv. som måtte tilføyes, eller erstatte deler av produktene under kredittavtalens løpetid. Kunden er berettiget til å råde rettslig over produktene, tilbehør, mv. fra leveringsdagen. Thorn har ikke tatt pant i produktene.

 

§ 3 Ytelsen
Som vederlag for kredittkjøp av produkter, betaler kunden en ytelse hver måned, hvor størrelse og forfallsdato fremgår av kredittavtalen.
Ytelsen består av renter og avdrag. Renten fremgår av kredittavtalen, og kreves fra signering av kontrakten den til enhver tid gjeldende restgjeld. Det beregnes renter for dagene fra kontrakten signeres og frem til første hovedforfall. Deretter tilskrives renten og kapitaliseres månedlig, og beregnes på grunnlag av restgjelden den 10. hver måned. Ved for sen betaling tilkommer forsinkelsesrente. Forsinkelsesrente beregnes med samme rentesats som gjelder i henhold til kredittavtalen, jf. gjeldsbrevet og eventuelle etterfølgende renteendringer, eller med forsinkelsesrente fastsatt iht. forsinkelsesrenteloven dersom sistnevnte rentesats er høyere. Øvrige kredittopplysninger, herunder effektiv rente og samlet kredittbeløp fremgår av SEF-skjema, som vedlegges disse kredittkjøpsbetingelsene.


Avdrag benyttes til nedbetaling av det samlede beløp, som spesifisert i kredittavtalen. Som del av ytelsen betaler kunden mva, skatter, avgifter, kredittpolitiske reguleringer eller annet, som måtte bli pålagt av myndighetene. Ved endringer i dette forbeholder Thorn seg rett til å justere rentesats, gebyrer og andre kredittkostnader ved avtalen. Endring av kredittvilkårene kan bare iverksettes etter 6 (seks) ukers skriftlig varsel.
Ved feil, bortfall eller beskadigelse av produktene, som ikke skyldes Thorn sitt forhold, er kunden ikke berettiget til å utelate betaling av ytelsen. Kunden har rett til på anmodning til enhver tid og uten omkostninger, å motta en oversikt over skyldige betalinger, betalingstidspunkter og rentespesifikasjon, i tillegg til eventuelle andre kredittkostnader, i form av en nedbetalingsplan.

 

§ 4 Betalingsbetingelser og gebyrer
Den månedlige ytelsen forfaller den 27. hver måned. Det vil påløpe et månedlig termingebyr.
Kunden er ansvarlig for at betaling rettidig foregår til Thorn. Bortfall av innbetalingsblanketter eller purringer fra Thorn, betraktes således ikke som grunnlag for betalingsutsettelse.
Innbetalinger fra kunden anvendes til nedskrivning av Thorn sitt tilgodehavende i følgende rekkefølge: renter – gebyrer – kredittomkostninger - avdrag mv.


Ved forsinket betaling av ytelsen eller andre skyldige ytelser, jf. kredittavtalen, vil det påløpe gebyrer, herunder purregebyrer og gebyr for betalingsoppfordring iht. inkassoloven. Purregebyr utgjør 1/10 (en tiendedel) og gebyr for betalingsoppfordring utgjør 3/10 (tre tiendedel) av den til enhver tid gjeldende inkassosatsen. Se gjeldende gebyroversikt på www.Thorn.no. Ved manglende innbetaling vil Thorn sitt tilgodehavende, om nødvendig, bli rettslig inndrevet. Gjelden kan inndrives uten søksmål jfr. tvangsfullbyrdelseslovens § 7-2 litra a. Resultatet av rettslig inndrivelse vil bl.a. kunne være at det tas utlegg i kundens eiendeler (herunder inntekt), og at kunden registreres med betalingsanmerkning hos kredittopplysningsbyråer. Manglende betaling kan også resultere i gjeldsforhandling og/eller konkursbehandling.

 

Endring av gebyr
De til enhver tid gjeldende gebyrsatser er oppgitt på www.Thorn.no. Endringer som ikke er til ugunst for kunden, kan skje uten varsel ved offentliggjørelse på Thorn sin hjemmeside.
Varsel om endringer av gebyrsatser for kredittavtalen må sendes skriftlig til kunden. Hovedregel i forbrukerforhold er at varsel om økning av kredittkostnadene (gebyr mv.) må varsles med en frist på minst 6 (seks) uker. Fristen regnes fra skriftlig varsel er sendt fra institusjonen til forbrukeren. Jf. fal. § 49 (2).

 

§ 4 Betalings- og avdragsfrie måneder
En kunden har mulighet til å inngå en avtale om rente- og/eller avdragsfrie måneder, hvor det ikke kreves betaling i disse periodene og hvorav månedsbeløpet i disse månedene vil være kr 0.
Videre vil punktene være avhengig av låneproduktets egenskaper:


1. Fokuslån gir mulighet for rente- og avdragsfrihet opptil 90 dager som må avtales ved kontraktsinngåelse og som løper fra oppstart av kontrakten, og som vil fremgå på kontraktens forside.
2. Pauselån gir mulighet til å legge inn to betalingsfrie måneder i løpet av lånets løpetid, men kun en gang per år. Kunden kan avtale en betalingsfri måned til det kommende terminbeløpet ved å meddele dette senest den 5. i en måned. Det vil si at hvis man ønsker å ha en betalingsfri måned i juli, må det avtales senest 5. juni.
3. ModusFinans gir mulighet til å legge inn to avdragsfrie måneder per år i løpet av låntes løpetid. Hvilke måneder dette gjelder vil bli kontraktsfestet og vil fremgå på kontraktens forside. Det er ikke mulighet for å endre avdragsfrie måneder i løpet av låntes løpetid.

 

§ 6 Levering og risiko
Thorn leverer til adresser på Norges fastland. Levering skjer til adressen angitt i kredittavtalen. Datoen som er angitt av kunden ved signering av kredittavtalen, er leveringsdatoen. Levering skjer når produktene overtas av kunden. Ved levering av produkter skal kunden straks undersøke disse, og ved feil eller mangler, reklamere til Thorn innen rimelig tid. Motsetter kunden seg levering, eks. ved ikke å møte opp, er Thorn berettiget til å kreve erstatning for sitt økonomiske tap etter Forbrukerkjøpsloven § 46 og alminnelige erstatningsrettslige prinsipper. Etter levering påhviler ansvar og risiko for produktene på kunden alene.

 

Levering: Enhver skade som måtte oppstå på produkter, bygninger og installasjoner som følge av kundens installasjon/utpakking av produkt, er kjøpers ansvar og risiko.

 

§ 7 Ikrafttredelse og innfrielse
Kredittavtalen trer i kraft ved levering.
Tilbud om å inngå denne kredittavtalen er gjeldende 14 dager regnet fra kundens mottagelse av kredittavtalen.
Kunden kan ved henvendelse til Thorn til enhver tid, helt eller delvis, innfri kredittavtalen og derved oppnå forholdsmessig nedsettelse av kredittomkostninger jf. Finansavtaleloven § 53.
Ved kundens vesentlige misligholdelse, jf. bl.a. § 9 nedenfor, er Thorn berettiget til å si opp kredittavtalen.

 

§ 8 Kundens ansvar
Utover kundens betalingsforpliktelser, har kunden følgende ansvar:
A. Anvendelse
Kunden er ansvarlig for at offentlige lover og private forskrifter som gjelder for anvendelsen av produkter overholdes, og at eventuell gyldig tillatelse innhentes/opprettholdes.


B. Underretning
Kunden skal underrette Thorn om eventuelle feil og mangler ved produkter innen rimelig tid etter manglene er eller burde vært oppdaget av kunden. Kunden skal meddele Thorn om adresseendring.

 

§ 9 Selgers ansvar
Dersom produktene har mangler, kan kunden etter omstendighetene kreve retting av feilen, omlevering, prisavslag, erstatning, eller at kjøpet heves. Mangelen må foreligge ved levering. Melding om mangler ved produktene må overbringes muntlig eller skriftlig innen rimelig tid etter at kunden oppdaget eller burde ha oppdaget mangelen. Kunden har likevel alltid minst to måneders reklamasjonsfrist. Retten til å reklamere gjelder i to år etter at levering er utført, eller fem år dersom produktet er ment å vare vesentlig mer enn to år. Retten til reklamasjon kommer i tillegg til Angreretten etter § 11.

 

A. Retting
Thorn er forpliktet til å utføre retting, hvis det dreier seg om en opprinnelig mangel ved produktet som medfører at produktet på tidspunktet for levering ikke var funksjonsdyktig eller intakt. For at Thorn skal være forpliktet til å foreta retting eller omlevering, må reklamasjon skje innenfor reklamasjonsfristen som nevnt i § 8, eller eventuelt innenfor produktets garantiperiode. Batterier og nettdeler anses som slitasjedeler med en begrenset levetid. Retting av forhold som skyldes kundens behandling, herunder uaktsomhet eller feilaktig behandling, hærverk, naturskade, nettverksfeil, batterier eller annet forbruksmateriale, eventuelt til fjernbetjeninger mv. er ikke omfattet av Thorn sin forpliktelse til retting.

 

§ 10 Oppsigelse ved mislighold
Thorn kan si opp kredittavtalen og kreve at kunden innfrir kredittavtalen i følgende tilfeller:
1. Kunden vesentlig misligholder sine betalingsforpliktelser etter kredittavtalen.
2. Det blir åpnet konkurs eller gjeldsforhandling etter konkurslovens regler hos kunden.
3. Kunden avgår ved døden uten at det innen rimelig frist foreligger, eller etter varsel blir stilt betryggende sikkerhet for oppfyllelse av lånet.

Det samme gjelder hvis kunden gir eller har gitt uriktige eller mangelfulle opplysninger på spørsmål som har betydning for inngåelsen av kredittavtalen, eller opptrer i strid med forutsetningene for inngåelsen, eller på annen måte opptrer illojalt ovenfor Thorn.
Avtalen kan sies opp, såfremt kunden ikke senest 14 dager etter oppfordring til dette, har brakt misligholdelsen til opphør eller stilt behørig sikkerhet fastsatt av Thorn.


Hvis kredittavtalen sies opp av en eller flere av de ovennevnte årsaker, fritas kunden således ikke for sin betalingsforpliktelse i forhold til den inngåtte kredittavtale.

 

§ 11 Overdragelse
Thorn er berettiget til å overdra kredittavtalen til tredjemann som er en finansinstitusjon eller lignende institusjon som nevnt i Finansavtaleloven § 1.
Kunden er i disse tilfeller pliktig til å oppfylle kredittavtalen overfor tredjemann såfremt overdragelsen er opplyst til kunden.

 

§ 12 Angrerett
Kunden som er forbruker, og som kjøper produktet ved fjernsalg (f.eks. over telefon eller internett) eller utenfor fast utsalgssted, har angrerett etter Angrerettloven § 11. Hvis kunden benytter seg av sin angrerett etter angrerettloven oppheves også kredittavtalen. Fristen for å angre er 14 kalenderdager, og fristen begynner å løpe fra leveringstidspunktet. Ønsker kunden å angre skal dette meddeles Thorn skriftlig eller muntlig innen angrefristens utløp.


Kunden oppfordres til å bruke standard skjema som følger med kontrakten, eller laste ned skjema fra www.Thorn.no.
Kunden har også mulighet til å benytte angreretten ved å ringe Thorn på telefon 21610000. Dersom melding gis skriftlig, anses fristen overholdt om meldingen er avsendt innen fristens utløp.


Produktene skal leveres tilbake i vesentlig samme stand og mengde som kunden mottok dem. Kunde er kun ansvarlig for eventuell forringelse av varens verdi som skyldes annen bruk enn det som er nødvendig for å fastslå varens art, egenskaper og funksjonsmåte. Hvis tilbehør, software, eller hygienemessige produkter, er tatt i bruk (eks. brutt forsegling), kan denne varen ikke refunderes. Kunden skal da betale et beløp som tilsvarer dette produktet/tilbehøret. Angreretten gjelder dog kun inntil avtalen er blitt gjennomført av begge parter. Hvis kunden benytter seg av angreretten, refunderer Thorn alle innbetalinger som er mottatt fra kunden senest 14 dager etter at meddelelsen om anger er gitt.


Thorn betaler tilbake til samme bankkonto som den opprinnelige transaksjonen er kommet ifra, med mindre kunden har meddelt oss noe annet. Kunden vil ikke bli belastet for gebyrer som følge av tilbakebetalingen. Kunden må dekke kostnaden for returnering av produktene.

 

§ 13 Persondata og videresending av personopplysninger
Det henvises til Thorn sin til enhver tid gjeldende personvernspolitikk – se her: http://www.thorn.no/personvernspolitikk.aspx

 

§ 14 Markedsføring
E-postadressen som Thorn har mottatt i forbindelse med kundens bestilling hos Thorn, kan benyttes av Thorn til å markedsføre egne tilsvarende produkter eller tjenesteytelser til kunden via elektronisk post. Kunden mottar kun nyhetsbrev pr. e-post når kunden har krysset av i feltet "ja takk" under et kjøp på vei mot kassen eller utfylt et tilmeldingsskjema. Nyhetsbrevet mottas 4-6 ganger i måneden, inneholder de beste og mest aktuelle tilbud, tips til hverdagen, konkurranser, og inspirasjon og ny kunnskap om varene. Ved begge ovennevnte situasjoner kan kunden frabe seg å motta flere henvendelser ved å kontakte Thorn eller ved å avmelde henvendelser via linken i e-posten.

 

§ 15 Klagehåndtering
Kunden har mulighet for å få behandlet en klage ved skriftlig henvendelse til Thorn via mail klager@thorn.no eller til Forbrukertilsynet. Europakommisjonens online klageportal kan også brukes til å legge inn en klage. Dette er spesielt relevant hvis du er bosatt i et annet EU-land.
Klagen skal leveres inn her: http://ec.europa.eu/odr. Referer til klager@thorn.no i forbindelse med klagen din. Forbrukertilsynet (Sandakerveien 138, 0484 Oslo) og Finanstilsynet (Postboks 1187 Sentrum, 0107 Oslo) fører tilsyn med Thorn sin virksomhet, som hovedsakelig består av tilbud om kontantlån, og/eller salg av produkter på kreditt. Rettsforholdet avgjøres etter norsk rett.

 

§ 16 L`EASY
L’EASY er et varemerke under Thorn. Finansiering skjer således i Thorn.

 

§ 17 Thorn Privat Finans AS
Thorn Privat Finans AS er et brand under Thorn. Finansiering skjer således i Thorn.

 

Vedlegg: Standardisert Europeisk Forbrukerkredittinformasjon